Rượu Quách

IMG_0040

Thành phần: Rượu, quách, đường phèn.

Liên hệ:

  • Khoa Nông nghiệp – Thủy sản – Trường Đại học Trà Vinh
  • Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3855246 (131) – 0945.897.386 (Nin)