Thông báo v/v tham gia hoạt động kinh doanh các sản phẩm nông sản thực phẩm tại Cửa hàng rau an toàn Trường Đại học Trà Vinh

Thông báo

v/v tham gia hoạt động kinh doanh các sản phẩm nông sản thực phẩm tại Cửa hàng rau an toàn Trường Đại học Trà Vinh

(Xem file đính kèm)