TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Chc năng – nhim vNhiệm vụ của Trung tâm là giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh lực về công nghệ thực phẩm.

Đào tạo: Đào tạo người cán bộ kỹ thuật có đủ kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực bảo quản, chế biến, tiếp thị, phân phối sản phẩm nông – thủy sản thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có ý thức và tác phong công nghiệp.

Tp hun: Thường xuyên đào tạo ngắn hạn cho công nhân, nông dân về một số lĩnh vực:

Sơ chế và bảo quản thủy sản

Sơ chế rau an toàn

Vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Cơ s vt cht:

Xưởng thực nghiệm;

Phòng thực hành chiên, sấy chân không;

Phòng thực hành chế biến thủy sản;

Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

Phòng phân tích thực phẩm;

Phòng vi sinh thực phẩm;

Phòng đóng gói bao bì.

STH