BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa

Họ và tên: Lâm Thái Hùng

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0294 3855246 (291)

Email: lthung@tvu.edu.vn

Phó trưởng Khoa

 Họ và tên: Phạm Thị Phương Thúy

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0294 3855246 (290)

Email: thuypt12000@tvu.edu.vn

 

Phó trưởng Khoa

Họ và tên: Huỳnh Kim Hường

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0294 3855246 (178)

Email: hkhuong77@tvu.edu.vn