HỌC BỔNG

Title Download
Thông báo về quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh
  1 files      28 downloads
Download
Danh sách nhận học bổng tài trợ dịp lễ khai giảng 2017 – 2018
  1 files      127 downloads
Download
Danh sách dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
  1 files      203 downloads
Download
Thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
  1 files      67 downloads
Download
Học bổng dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
  1 files      480 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
  1 files      102 downloads
Download
Quyết định v/v tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa NNTS (đợt 1), Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
  1 files      251 downloads
Download
Học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (dự kiến)
  1 files      344 downloads
Download
Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      181 downloads
Download
Học bổng dự kiến lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      151 downloads
Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      37 downloads
Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      178 downloads
Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      65 downloads
Download
Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2015 – 2016
  1 files      271 downloads
Download
Danh sách nhận học bổng học kì I 2015 – 2016 ( dự kiến)
  1 files      167 downloads
Download
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2015-2016
  1 files      65 downloads
Download