HỌC BỔNG

Title
Học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  243 downloads
Học bổng 24/11/2017 Download
Thông báo (lần 2) về việc học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  61 downloads
Học bổng 22/11/2017 Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  229 downloads
Học bổng 13/11/2017 Download
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  57 downloads
Học bổng 13/11/2017 Download
Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 (đợt 2)
 1 file(s)  225 downloads
Học bổng 07/11/2017 Download
Thông báo về quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh
 1 file(s)  107 downloads
Học bổng 17/10/2017 Download
Danh sách nhận học bổng tài trợ dịp lễ khai giảng 2017 – 2018
 1 file(s)  144 downloads
Học bổng 21/09/2017 Download
Danh sách dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
 1 file(s)  275 downloads
Học bổng 08/09/2017 Download
Thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
 1 file(s)  87 downloads
Học bổng 08/09/2017 Download
Học bổng dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
 1 file(s)  516 downloads
Học bổng 15/08/2017 Download
Thông báo v/v dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
 1 file(s)  110 downloads
Học bổng 15/08/2017 Download
Quyết định v/v tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa NNTS (đợt 1), Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  262 downloads
Học bổng 26/06/2017 Download
Học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (dự kiến)
 1 file(s)  352 downloads
Học bổng 18/05/2017 Download
Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, học kỳ II năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  183 downloads
Học bổng 21/12/2016 Download
Học bổng dự kiến lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  154 downloads
Học bổng 03/11/2016 Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  39 downloads
Học bổng 03/11/2016 Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  181 downloads
Học bổng 21/10/2016 Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  67 downloads
Học bổng 21/10/2016 Download
Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  275 downloads
Học bổng 26/07/2016 Download
Danh sách nhận học bổng học kì I 2015 – 2016 ( dự kiến)
 1 file(s)  170 downloads
Học bổng 24/06/2016 Download