HỌC BỔNG

Title
Thông báo dự kiến học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2022-2023 (Đợt 3)
 1 file(s)  46 downloads
Học bổng 12/12/2023 Download
Thông báo dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm 2020-2021
 1 file(s)  340 downloads
Học bổng 16/06/2021 Download
Thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2019-2020 (Đợt 2)
 1 file(s)  248 downloads
Học bổng 28/12/2020 Download
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2019-2020 (Đợt 1)
 1 file(s)  187 downloads
Học bổng 09/12/2020 Download
Thông báo dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 đợt 2
 1 file(s)  251 downloads
Học bổng 01/12/2020 Download
Thông báo dự kiến học bỗng học kỳ II năm học 2018-2019 (Đợt 1)
 1 file(s)  772 downloads
Học bổng 15/10/2019 Download
Thông báo dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2019 – 2019 (Đợt 2)
 1 file(s)  257 downloads
Học bổng 19/08/2019 Download
Học bổng dự kiến học kỳ I năm học 2018-2019 (Đợt 1)
 1 file(s)  352 downloads
Học bổng 20/08/2019 Download
Thông báo về việc học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2017 – 2018 (đợt 1)
 1 file(s)  597 downloads
Học bổng 15/11/2018 Download
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Đợt 2)
 1 file(s)  369 downloads
Học bổng 17/07/2018 Download
Học bổng học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Đợt 1)
 1 file(s)  645 downloads
Học bổng 31/05/2018 Download
Học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  456 downloads
Học bổng 24/11/2017 Download
Thông báo (lần 2) về việc học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  126 downloads
Học bổng 22/11/2017 Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  282 downloads
Học bổng 13/11/2017 Download
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  83 downloads
Học bổng 13/11/2017 Download
Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 (đợt 2)
 1 file(s)  310 downloads
Học bổng 07/11/2017 Download
Thông báo về quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh
 1 file(s)  561 downloads
Học bổng 17/10/2017 Download
Danh sách nhận học bổng tài trợ dịp lễ khai giảng 2017 – 2018
 1 file(s)  188 downloads
Học bổng 21/09/2017 Download
Danh sách dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
 1 file(s)  329 downloads
Học bổng 08/09/2017 Download
Thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
 1 file(s)  112 downloads
Học bổng 08/09/2017 Download