HỌC BỔNG

Title Download
Học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
  1 files      123 downloads
Download
Thông báo (lần 2) về việc học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
  1 files      40 downloads
Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
  1 files      226 downloads
Download
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
  1 files      54 downloads
Download
Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 (đợt 2)
  1 files      210 downloads
Download
Thông báo về quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh
  1 files      94 downloads
Download
Danh sách nhận học bổng tài trợ dịp lễ khai giảng 2017 – 2018
  1 files      140 downloads
Download
Danh sách dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
  1 files      273 downloads
Download
Thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
  1 files      87 downloads
Download
Học bổng dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
  1 files      509 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
  1 files      109 downloads
Download
Quyết định v/v tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa NNTS (đợt 1), Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
  1 files      262 downloads
Download
Học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (dự kiến)
  1 files      349 downloads
Download
Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      183 downloads
Download
Học bổng dự kiến lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      154 downloads
Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      39 downloads
Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      180 downloads
Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2015-2016
  1 files      67 downloads
Download
Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2015 – 2016
  1 files      273 downloads
Download
Danh sách nhận học bổng học kì I 2015 – 2016 ( dự kiến)
  1 files      170 downloads
Download