LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 04/05/2017 ĐẾN NGÀY 10/05/2017

LICH THI413 LICH THI414


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 24/04/2017 ĐẾN NGÀY 28/04/2017

LICH THI412


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 15/04/2017 ĐẾN NGÀY 25/04/2017

lich thi395 lich thi396


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 08/04/2017 ĐẾN NGÀY 17/04/2017

KH 372 KH 373


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 30/3/2017 ĐẾN NGÀY 04/4/2017

LICH THI346


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 18/3/2017 ĐẾN NGÀY 27/3/2017

lich danh gia 2303 lich danh gia 2304 lich danh gia 2305


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 18/3/2017 ĐẾN NGÀY 27/3/2017

lich danh gia302


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 16/3/2017 ĐẾN NGÀY 21/3/2017

lich thi236 lich thi237