LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2  TỪ NGÀY 29/5/2017 ĐẾN  31/5/2017

lich thi028

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN  TỪ NGÀY 29/5/2017 ĐẾN 02/6/2017

lich thi027


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN  TỪ NGÀY 17/5/2017 ĐẾN 24/5/2017

LICH THI485 LICH THI486 LICH THI487


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN  TỪ NGÀY 03/5/2017 ĐẾN 12/5/2017

lich thi459 lich thi461


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 TỪ NGÀY 10/5/2017 ĐẾN 11/5/2017

LICH THI429


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 25/04/2017

LICH THI415


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 04/05/2017 ĐẾN NGÀY 10/05/2017

LICH THI413 LICH THI414


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 24/04/2017 ĐẾN NGÀY 28/04/2017

LICH THI412


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 15/04/2017 ĐẾN NGÀY 25/04/2017

lich thi395 lich thi396