LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 24/2/2017 ĐẾN NGÀY 03/3/2017

LICH THI146 LICH THI147


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 13/2/2017 ĐẾN NGÀY 27/2/2017

LICH THI 9 2 2017071 LICH THI 9 2 2017072


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 20/2/2017 ĐẾN NGÀY 24/2/2017

LICH THI018 LICH THI019


LICH THI011 LICH THI012


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 18/1/2017 ĐẾN NGÀY 21/1/2017

lich thi081


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 03/1/2017 ĐẾN NGÀY 20/1/2017

lich-thi047 lich-thi048 lich-thi049


lich-thi009

lich-thi001 lich-thi002


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 27/12/2017 ĐẾN NGÀY 29/12/2017

lich_thi066


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 03/1/2017 ĐẾN NGÀY 08/1/2017lich_thi042 lich_thi043


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 30/12/2016

lich-thi029lich_thi023 lich_thi024