LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 TỪ NGÀY 03/7/2017 ĐẾN  05/07/2017

LICH THI242 LICH THI243


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN  TỪ NGÀY 21/6/2017 ĐẾN  05/07/2017

LICH THI240 LICH THI241


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN  TỪ NGÀY 23/6/2017 ĐẾN  29/6/2017LICH THI201


LICH THI202 LICH THI203