Dừa sáp cấy phôi

Liên hệ:

  • Trung tâm Công nghệ Sinh học – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản – Trường Đại học Trà Vinh
  • Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3855246 (130) – 0969.475.777 (Thầy Trai)