Nấm đông trùng hạ thảo

Nấm đông trùng hạ thảo sấy khô

Nấm đông trùng hạ thảo tuơi 

Liên hệ:

  • Trung tâm Công nghệ Sinh học – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản – Trường Đại học Trà Vinh
  • Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3855246 (430) – 0969.475.777 (Thầy Trai) – 0372803152 (Huyền)