Chi bộ

Giới thiệu chung

  • Chi bộ Khoa NNTS- Chi bộ 6 trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh. Chi bộ có chức năng tham mưu, giúp việc cho sự lãnh đạo, điều hành của Chi bộ Khoa NNTS. Văn phòng có nhiệm vụ cụ thể:
  • Giúp Chi bộ Khoa NNTS dự thảo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác định kỳ (toàn khóa, năm, 6 tháng, quý, tháng) và các chương trình, kế hoạch công tác chuyên đề; theo dõi nắm tình hình việc triển khai thực hiện và chuẩn bị các báo cáo định kỳ, dự thảo hoặc thẩm định các báo cáo chuyên đề (cả Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo ”,báo cáo công tác Dân vận trong hệ thống chính trị theo Quy định số 3570-QĐ/TU của Tỉnh ủy Trà Vinh).
  • Giúp Chi bộ Khoa NNTS chuẩn bị các hội nghị các cuộc làm việc (Hội nghị Chi bộ, sơ, tổng kết, họp lệ chi bộ cơ sở, Đại hội nhiệm kỳ,…) và làm thư ký ghi biên bản các hội nghị trên.
  • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận, đăng ký, quản lý, lưu trữ tài liệu công văn đi, đến để trình Chi bộ Khoa NNTS xử lý kịp thời, chính xác,; nắm tình hình thu và đăng nộp Đảng phí theo quy đinh.
  • Chi bộ Khoa NNTS có quyền yêu cầu các bộ phận của chi bộ cung cấp các thông tin có liên quan để tổng hợp báo cáo đến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy.