Đào tạo

  1. Bậc Đại học

– Chăn nuôi

– Công nghệ Sinh học

– Công nghệ Thực phẩm

– Nông nghiệp

– Nuôi trông Thủy sản

– Thú y

  1. Sau Đại học

         a. Bậc Thạc sĩ

– Thú y

– Nuôi trồng Thủy sản

– Phát triển Nông thôn

         b. Bậc Tiến sĩ

– Thú y

– Phát triển Nông thôn