Đại học

  1. Ngành Công nghệ Thực phẩm (7640101)

  2. Ngành Công nghệ Sinh học (7420201)

  3. Ngành Nông nghiệp (7620101)

  4. Ngành Nuôi Trồng Thủy sản (7620301)

  5. Ngành Thú Y (7640101)