Chương trình đào tạo

Tt

Chương trình đào tạo

Tải về

Đơn vị quản lý

1 Kỹ thuật cây trồng (7620101) Tải về Bộ môn Nông nghiệp
2 Nuôi trồng thủy sản (7620301) Tải về Bộ môn Thủy sản
3 Công nghệ Thực phẩm (7540101) Tải về Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch
4 Thú y (7640101) Tải về Bộ môn Chăn nuôi Thú y
5 Công nghệ sinh học (7420201) Tải về Trung tâm Công nghệ Sinh học