Chương trình đào tạo

Tt

Tên ngành

Chương trình đào tạo

Đơn vị quản lý

1 Nông nghiệp (7620101)
2 Nuôi trồng thủy sản (7620301)
3 Công nghệ Thực phẩm (7540101) Tải về Trung tâm CNSTH
4 Thú y (7640101)
5 Công nghệ sinh học (7420201)
6 Chăn nuôi (7620105)