Chương trình đào tạo

Tt

Chương trình đào tạo

Tải về

Đơn vị quản lý

1 Kỹ thuật cây trồng (7620101) Tải về Bộ môn TT&PTNT
 2 Nông nghiệp Nông thôn (7620101) Tải về Bộ môn TT&PTNT
3 Nuôi trồng thủy sản (7620301) Tải về Bộ môn Thủy sản
4 Công nghệ Thực phẩm (7540101) Tải về Trung tâm CNSTH
5 Thú y (7640101) Tải về Bộ môn CNTY
6 Công nghệ sinh học (7420201) Tải về Trung tâm CNSH