Biểu mẫu

BIỂU MẪU ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Bìa văn kiện Đại hội Tải về
2 Nội quy Tải về
3 Chương trình đại hội Tải về
4 Báo cáo tổng kết Tải về
5 Phương hướng hoạt động Tải về
6 Bản tự phê Tải về
7 Đề án nhân sự Tải về
8 Nghị quyết đại hội Tải về
9 Danh sách trích ngang ứng cử Tải về
10 Hướng dẫn tổ chức đại hội Tải về
11 Biên bản phiên họp đầu tiên Tải về
12 Biên bản kiểm phiếu Tải về
13 Thư mời đại hội Tải về

BIỂU MẪU 

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Bảng phân công nhiệm vụ BCH Tải về
2 Biên bản Tải về
3 Tờ trình Tải về
4  Đề nghị Tải về
5  Bảng thành tích cá nhân Tải về
6  Thư mời Tải về
7  Báo cáo tháng, quý, 6 tháng Tải về
8  Báo cáo hoạt động Tải về
9  Thư ngỏ Tải về
10  Danh sách khen thưởng Tải về
11  Mẫu danh sách tham gia cấp chi Đoàn Tải về
12  Sổ phân công nhiệm vụ Tải về
13  Sổ biên bản họp Tải về
14  Sổ thu chi Tải về

BIỂU MẪU CẤP ĐOÀN KHOA

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Giấy xác nhận cán bộ Đoàn Tải về
2 Danh sách Đoàn viên Tải về
3 Danh sách trích ngang đại biểu ứng cử Tải về
4 Sổ phân công nhiệm vụ Tài về
5 Sổ biên bản họp Tải về