Sáng kiến Kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022

1. Danh sách sáng kiên được hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp khoa công nhận năm học 2021-2022: Xem tại đây

2. Tổng hợp sáng kiến của các đơn vị: Xem tại đây