Nhân sự

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

 STT Họ và tên Đơn vị Trình độ Chức vụ Đảng viên Số điện thoại
1 Phạm Văn Đầy BM Thuỷ sản Thạc sĩ Bí thư Đảng viên 0984749477
2 Phạm Thị Bình Nguyên BM Thuỷ sản Thạc sĩ  Phó bí thư Đảng viên   0978755895
3 Hồ Hữu Nhân DA16NN ĐH Nông nghiệp  Phó bí thư 01638761657
4 Nguyễn Hoàng Lâm BM KTMT Thạc sĩ  UVTV 01237372278
5  Nguyễn Đặng Minh Triệu DA17KTMT ĐH Môi trường UVTV
6 Nguyễn Thị Thúy An VPK Cử nhân Uỷ viên
7 Lê Quốc Bảo   Uỷ viên    
8 Phạm Nhựt Duy Uỷ viên
9 Nguyễn Quốc Khánh Uỷ viên
10 Nguyễn Trung Kiên Uỷ viên
11 TRần Thị Mỹ Linh Uỷ viên
12 Nguyễn Hùng Cường Uỷ viên
13 Trần Thị Phương Thảo Uỷ viên
14 Bùi Thị Hồng Thắm Uỷ viên
15 Thạch Thị Minh Thư Uỷ viên