Nhân sự – Bộ môn Thủy sản

ThS.Phan Thị Thanh Trúc

Phó Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Diệp Thành Toàn

Phó Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

TS.Võ Thị Tuyết Minh

Phó Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Nguyễn Thị Hồng Nhi

Phó Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

PGS.TS.Nguyễn Văn Kiểm

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Dương Hoàng Oanh

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

TS.Nguyễn Thị Trúc Linh

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Trần Thị Phương Lan

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Phạm Thị Bình Nguyên

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Lai Phước Sơn

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Hồ Khánh Nam

Giáo viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Phạm Văn Đầy

Giáo viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning