Nhân sự Bộ môn Trồng trọt PTNT

Ts. Lưu Thị Thúy Hải

Trưởng Bộ môn

Bài giảng Elearning 

ThS.Phan Chí Hiếu

Phó Trưởng Bộ môn

Bài giảng Elearning

 

TS. Nguyễn Thúy Kiều Tiên

Giảng viên

Bài giảng Elearning

Ts.Lâm Văn Tân

Giảng viên

Bài giảng Elearning

Ts.Lê Quốc Điền

Giảng viên

Bài giảng Elearning

PGS.TS. Dương Văn Chính

Giảng viên

Bài giảng Elearning

PGS.TS.Trần Thị Ba

Giảng viên

Bài giảng Elearning

ThS.Đặng Hòa Thái

Giảng viên

Bài giảng Elearning

ThS.Nguyễn Thị Đan Thi

Giảng viên

Bài giảng Elearning

ThS.Lê Thị Nghĩa

Giảng viên

Bài giảng Elearning

Ks.Sơn Thị Thanh Nga

Giảng viên

Bài giảng Elearning

Ths.Nguyễn Hoàng Xuân Thảo

Giảng viên

Bài giảng Elearning

Ts.GVC.Nguyễn Hồng Ửng

Giảng viên chính

Bài giảng Elearning