Nhân sự Bộ môn Nông nghiệp

Ts. Lưu Thị Thúy Hải

Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning 

ThS.Phan Chí Hiếu

Phó Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

 

TS. Nguyễn Thúy Kiều Tiên

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

PGS.Ts.Lâm Văn Tân

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Ts.Lê Quốc Điền

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

PGS.TS. Dương Văn Chính

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

PGS.TS.Trần Thị Ba

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Ts.GVC.Nguyễn Hồng Ửng

Giảng viên chính

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Nguyễn Thị Đan Thi

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Lê Thị Nghĩa

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Sơn Thị Thanh Nga

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Ths.Nguyễn Hoàng Xuân Thảo

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning