VĂN PHÒNG KHOA

ThS.Thái Thị Thanh Trọn

Lý lịch khoa học

Chánh Văn phòng khoa

 NCS.Phan Quốc Nam

Lý lịch khoa học

Phó Chánh Văn phòng khoa

CN.Lê Hồng Nhựt

Lý lịch khoa học

Viên chức

CN.Nguyễn Thị Thuý An

Lý lịch khoa học

Viên chức

ThS.Huỳnh Nga

Lý lịch khoa học

Viên chức

ThS.Ngô Văn Nin

Lý lịch khoa học

Viên chức

Văn phòng Khoa được thành lập theo quyết định số 280/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh có chức năng – nhiệm vụ:

  • Tham mưu giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài khoa; là nơi gắn kết giữa các Bộ môn trong khoa và các khoa trong trường.

  • Thực hiện các công việc Giáo vụ có liên quan đến chương trình đào tạo, lịch giảng dạy, học tập của giảng viên, giáo viên và sinh viên – học sinh thuộc khoa phụ trách.

  • Quản lý sinh viên – học sinh, điểm số, điểm rèn luyện, học bổng của sinh viên – học sinh Khoa.

  • Giải quyết những yêu cầu của sinh viên – học sinh về các thông tin các nhân và tình hình học tập,bảng điểm môn học…

  • Quản lý sổ lên lớp và giờ dạy thực hành.

  • Cập nhật hồ sơ nhân sự của Khoa, quản lý hồ sơ xin việc, soạn thảo hợp đồng và thanh toán hợp đồng khoán.

  • Quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng.

  • Theo dõi chỉ tiêu kinh phí năm học của Khoa.