VĂN PHÒNG KHOA

Văn phòng Khoa được thành lập theo quyết định số 280/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh có chức năng – nhiệm vụ:

  • Tham mưu giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài khoa; là nơi gắn kết giữa các Bộ môn trong khoa và các khoa trong trường.

  • Thực hiện các công việc Giáo vụ có liên quan đến chương trình đào tạo, lịch giảng dạy, học tập của giảng viên, giáo viên và sinh viên – học sinh thuộc khoa phụ trách.

  • Quản lý sinh viên – học sinh, điểm số, điểm rèn luyện, học bổng của sinh viên – học sinh Khoa.

  • Giải quyết những yêu cầu của sinh viên – học sinh về các thông tin các nhân và tình hình học tập,bảng điểm môn học…

  • Quản lý sổ lên lớp và giờ dạy thực hành.

  • Cập nhật hồ sơ nhân sự của Khoa, quản lý hồ sơ xin việc, soạn thảo hợp đồng và thanh toán hợp đồng khoán.

  • Quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng.

  • Theo dõi chỉ tiêu kinh phí năm học của Khoa.