BAN LÃNH ĐẠO KHOA

 

Ts. Lê Trúc Linh

Trưởng Khoa

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Email: letruclinh@tvu.edu.vn

Điện thoại:0294 3855246 (374)

Ts. Huỳnh Kim Hường

Phó trưởng Khoa

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Email: hkhuong77@tvu.edu.vn

Điện thoại:0294 3855246 (178)

PGS.Ts. Lý Thị Thu Lan

Phó Trưởng Khoa

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Email: thulan@tvu.edu.vn

Điện thoại:0294 3855246 (290)

ThS. Nguyễn Văn Thơ

Phó Trưởng Khoa

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Email: nguyenvantho@tvu.edu.vn

Điện thoại:0294 3855246 (291)