Quy định quản lý hoạt động khoa NN-TS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NÔNG NGHIỆP-THỦY SẢN

Số: 28/­1/QĐ- NNTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động Khoa Nông nghiệp-Thủy sản

 

TRƯỞNG KHOA NÔNG NGHIỆP-THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ – ĐHTV, ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Khoa Nông nghiệp – Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ – ĐHTV ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc qui định chức năng và quyền hạn đối với Trưởng khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ vào ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc khoa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định về về Quản lý hoạt động Khoa Nông nghiệp-Thủy sản.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Trưởng các đơn vị thuộc khoa và toàn thể viên chức thuộc Khoa Nông nghiệp-Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  

 

 

                    Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu: VPK NNTS

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Lâm Thái Hùng

 

 

 


BIỂU MẪU ÁP DỤNG

Stt Tên biểu mẫu Số hiệu Tải về
1 Quyết định Quản lý khoa NNTS
2 Trang bìa
3 Quy định Quản lý Khoa NNTS
4 Biên bản về việc họp sinh hoạt chuyên môn tháng BM01
5 Biên bản về việc họp rút kinh nghiệm học kỳ (năm học) BM02
6 Phiếu đăng ký lịch dạy thực hành BM03
7 Bảng tổng hợp lịch đăng ký dạy thực hành tuần Bộ môn BM03A
8 Bảng tổng hợp lịch đăng ký dạy thực hành tuần Khoa BM03B
9 Kế hoạch về việc thực tập/thực hành môn học BM04
10 Bảng tổng hợp giờ dạy thực hành BM05
11 Kế hoạch thỉnh giảng, thuê đào tạo BM06
12 Phiếu khảo sát, đánh giá ban đầu (GV thỉnh giảng) BM07
13 Phiếu khảo sát, đánh giá sau khi dạy kết thúc môn học (GV thỉnh giảng) BM08
14 Danh sách giáo viên làm hợp đồng thỉnh giảng BM09
15 Đề nghị về việc chuyển đổi các môn học chưa thực hiện theo kế hoạch giảng dạy BM10
16 Kế hoạch về hoạt động cá nhân của Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập BM11