TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

– Tầm nhìn

Là đơn vị chuyên môn hàng đầu của khu vực thông qua các chương trình được kiểm định quốc tế và mô hình hợp tác doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học gắn chặt với chuyển giao

– Sứ mệnh

Tổ chức đào tạo đa ngành, đa cấp, liên thông trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công đồng.

– Chức năng và nhiệm vụ

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản được thành lập theo quyết định số: 182/2006/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 10 năm 2006. Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

  • Theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các Bộ môn thuộc Khoa;

  • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

  • Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên – học sinh thuộc Khoa phụ trách;

  • Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

  • Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên – học sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc Khoa;

  • Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

  • Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Trà Vinh ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường Đại học Trà Vinh;

  • Khoa Nông nghiệp – Thủy sản có các bộ môn, bộ phận trực thuộc, thư viện khoa, hành chính và giáo vụ khoa, các trạm trại thực hành, thực nghiệm, phòng thí nghiệm, trung tâm tư vấn và dịch vụ thuộc Khoa. Các đơn vị trên do Trưởng khoa đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

kHOA NNTS