BẬC SAU ĐẠI HỌC

Title
Sinh lý động vật nâng cao – CHTY.TV2308
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi SĐH 17/04/2024 Download
Sinh lý động vật nâng cao – CHTY.TV2304
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi SĐH 17/04/2024 Download
Dịch tễ học thú y nâng cao – CHTY.TV2304
 1 file(s)  1 download
Điểm thi SĐH 17/04/2024 Download
Phương pháp nghiên cứu khoa học – DF23TY04, VB23TY04
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi SĐH 30/01/2024 Download
Phương pháp nghiên cứu trong thú y – CHTY.TV2304
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi SĐH 30/01/2024 Download
Ký sinh trùng học thú y nâng cao – CHTY.TV2304
 1 file(s)  4 downloads
Điểm thi SĐH 30/01/2024 Download
Ký sinh trùng học thú y nâng cao – CHTY.TV2304
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi SĐH 30/01/2024 Download
Ngoại khoa thú y nâng cao – CH21TY-TV10-1
 1 file(s)  7 downloads
Điểm thi SĐH 07/07/2023 Download
Bệnh chó mèo – CH21TY – TV10-1
 1 file(s)  6 downloads
Điểm thi SĐH 07/07/2023 Download
Bệnh nội khoa thú y nâng cao – CH21TY
 1 file(s)  8 downloads
Điểm thi SĐH 02/02/2023 Download
Độc chất học thú y – CH21TY
 1 file(s)  22 downloads
Điểm thi SĐH 28/07/2022 Download
Thực tập giáo trình NNTS – CH21TS
 1 file(s)  7 downloads
Điểm thi SĐH 28/07/2022 Download
Các hệ sinh thái thủy vực – CH21TS
 1 file(s)  8 downloads
Điểm thi SĐH 03/03/2022 Download
Công nghệ sinh học ứng dụng trong thú y – CH20TY-TY9
 1 file(s)  16 downloads
Điểm thi SĐH 09/04/2021 Download
Công nghệ sinh học ứng dụng trong thú y – CH20TY-TY9
 1 file(s)  9 downloads
Điểm thi SĐH 09/04/2021 Download
Thống kê ứng dụng trong thú y – CH20TY-TV9
 1 file(s)  12 downloads
Điểm thi SĐH 09/04/2021 Download
Phương pháp nghiên cứu khoa học – CH20TY
 1 file(s)  21 downloads
Điểm thi SĐH 04/03/2021 Download
Bệnh lý và sinh lý nâng cao – CH20TY
 1 file(s)  18 downloads
Điểm thi SĐH 04/03/2021 Download