HỌC BỔNG

Title
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Đợt 2)
 1 file(s)  224 downloads
Học bổng 17/07/2018 Download
Học bổng học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Đợt 1)
 1 file(s)  468 downloads
Học bổng 31/05/2018 Download
Học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  385 downloads
Học bổng 24/11/2017 Download
Thông báo (lần 2) về việc học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  81 downloads
Học bổng 22/11/2017 Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  244 downloads
Học bổng 13/11/2017 Download
Thông báo về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)
 1 file(s)  62 downloads
Học bổng 13/11/2017 Download
Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 (đợt 2)
 1 file(s)  240 downloads
Học bổng 07/11/2017 Download
Thông báo về quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh
 1 file(s)  160 downloads
Học bổng 17/10/2017 Download
Danh sách nhận học bổng tài trợ dịp lễ khai giảng 2017 – 2018
 1 file(s)  162 downloads
Học bổng 21/09/2017 Download
Danh sách dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
 1 file(s)  288 downloads
Học bổng 08/09/2017 Download
Thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2016 – 2017 ( Đợt 1)
 1 file(s)  88 downloads
Học bổng 08/09/2017 Download
Học bổng dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
 1 file(s)  527 downloads
Học bổng 15/08/2017 Download
Thông báo v/v dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2016 – 2017 (lần 2)
 1 file(s)  111 downloads
Học bổng 15/08/2017 Download
Quyết định v/v tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa NNTS (đợt 1), Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  266 downloads
Học bổng 26/06/2017 Download
Học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (dự kiến)
 1 file(s)  358 downloads
Học bổng 18/05/2017 Download
Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, học kỳ II năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  184 downloads
Học bổng 21/12/2016 Download
Học bổng dự kiến lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  161 downloads
Học bổng 03/11/2016 Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  39 downloads
Học bổng 03/11/2016 Download
Học bổng dự kiến học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  186 downloads
Học bổng 21/10/2016 Download
Thông báo Về việc dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2015-2016
 1 file(s)  70 downloads
Học bổng 21/10/2016 Download