LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 18/10/2018 đến ngày 26/10/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 1, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 04/10/2018 đến ngày 05/10/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Điều chỉnh)

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 26/09/2018 đến ngày 05/10/2018

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

Học kỳ 1&2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 21/09/2018 đến ngày 25/9/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 14/09/2018 đến ngày 21/9/2018

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

Học kỳ 1&2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 04/09/2018 đến ngày 07/9/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 25/08/2018 đến ngày 31/8/2018

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 14/08/2018 đến ngày 31/8/2018


 

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 11/08/2018 đến ngày 11/8/2018

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Điều chỉnh)

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 06/08/2018 đến ngày 07/8/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 02/08/2018 đến ngày 03/8/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 06/08/2018 đến ngày 10/8/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 27/07/2018 đến ngày 30/7/2018

 


 

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 30/07/2018 đến ngày 03/8/2018

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 13/07/2018 đến ngày 27/7/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Điều chỉnh)

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá 11/07/2018

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 13/7/2018 đến ngày 20/07/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

Học kỳ I, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 16/7/2018 đến ngày 18/07/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ II, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 06/7/2018 đến ngày 09/07/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

Học kỳ I, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 05/7/2018 đến ngày 06/07/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1

Học kỳ II, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 29/6/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ II, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 28/6/2018 đến ngày 30/06/2018


 

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ II, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 15/6/2018 đến ngày 22/06/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ II, Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 08/6/2018 đến ngày 10/06/2018 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

Học kỳ: I, II Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 11/6/2018 đến ngày 13/06/2018 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: II Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 31/5/2018 đến ngày 08/06/2018 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: II Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 24/5/2018 đến ngày 31/05/2018 

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: II Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 18/5/2018 đến ngày 19/05/2018 


 

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: II Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 14/5/2018 đến ngày 22/05/2018 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: II Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá từ ngày 07/5/2018 đến ngày 14/05/2018 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 

Học kỳ: I Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá: 04/05/2018 


 

 

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: I Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá: Từ ngày 03/05/2018 đến ngày 07/05/2018)


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: I Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá: Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 20/04/2018)


 

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: II Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá: Từ ngày 17/04/2018 đến ngày 27/04/2018)

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ: I Năm học: 2017-2018

Ngày đánh giá: Từ ngày 12/04/2018 đến ngày 16/04/2018)


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 

(Từ ngày 05/04/2018 đến 07/04/2018)


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 

(Từ ngày 23/03/2018 đến 03/04/2018)


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

(Từ ngày 05/3/2018 đến 15/3/2018)


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

(Từ ngày 12/3/2018 đến 14/3/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 06/03/2018 ĐẾN 09/03/2018 

LICH THI227 LICH THI228


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 07/02/2018 ĐẾN 09/02/2018 

Lich danh gia


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 27/01/2018 ĐẾN 07/02/2018 

lich danh gia150


 

lich danh gia ket thuc hoc phan lich danh gia ket thuc hoc phan 2


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 29/01/2018 ĐẾN 31/01/2018 

lich danh gia ket thuc hoc phan131 lich danh gia ket thuc hoc phan130


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 22/01/2018 ĐẾN 23/01/2018 

lich danh gia ket thuc hoc phan067


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 08/01/2018 ĐẾN 18/01/2018 

LICH THI062
lich danh gia ket thuc hoc phan068 lich danh gia ket thuc hoc phan069


lich thi005 lich thi006


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 06/01/2018 
lich thi 101