Lịch thi điều chỉnh

Title
Lịch kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 17/3/2023
 1 file(s)  1 download
Lịch thi điểu chỉnh 08/03/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 20-24/2/2023
 1 file(s)  4 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 14/02/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (điều chỉnh) 4/1/2023-9/1/2023)
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 28/12/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 28/10/2022
 1 file(s)  3 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 26/10/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 15/9-16/9/2022)
 1 file(s)  22 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 09/09/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 12/8/2022
 1 file(s)  13 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 15/08/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 10/8-12/8/2022
 1 file(s)  12 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 11/08/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 01/8/2022
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 29/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 28/7/2022
 1 file(s)  10 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 25/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 27/7/2022
 1 file(s)  9 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 21/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 20/7/2022
 1 file(s)  4 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 18/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 2 (21/7-22/7/2022)
 1 file(s)  11 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 15/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1,2 (Điều chỉnh) 21/7-22/7/2022
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 15/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) ngày 09/6/2022
 1 file(s)  44 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 02/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) ngày 25/5/2022
 1 file(s)  16 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 19/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 19/4/2022
 1 file(s)  16 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 14/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (điều chỉnh) 13/4/2022
 1 file(s)  27 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 08/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh)
 1 file(s)  8 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 05/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 01/4/2022
 1 file(s)  7 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 28/03/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 28/3-1/4/2022
 1 file(s)  33 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 22/03/2022 Download