Dự án Vi tín dụng Trà Vinh: Sản xuất nông nghiệp bền vững, phù hợp với nhu cầu giới và thích ứng với biến đổi khí hậu

20.9.2014 – Dự án Vi tín dụng Trà Vinh giai đoạn II tiếp tục triển khai theo cam kết của Đại học Trà Vinh trong việc hỗ trợ công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và chú trọng kế hoạch phát triển kinh tế gia đình.

Trường Đại học Trà Vinh triển khai hiệu quả Dự án Vi tín dụng cho người nghèo tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1, 2011 – 2013

image001

Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2014, Ban Giới và Dân tộc, Khoa Nông nghiệp Thủy sản (Đại học Trà Vinh) đã phối hợp với Hội Phụ nữ, chính quyền địa phương xã Hòa Lợi và Phường 7 tổ chức khóa tập huấn với chủ đề “Sản xuất nông nghiệp bền vững, phù hợp với nhu cầu giới và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Các nội dung tập huấn nhằm giúp các hộ cập nhật kiến thức và kỹ năng sản xuất các mô hình canh tác hiện hữu tại địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ trong gia đình. Đặc biệt trang bị những kiến thức về việc làm và vai trò của người phụ nữ trong sản xuất kinh tế và đề cập đến việc giáo dục  con  em trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Sau chương trình tập huấn, Ban quản lý dự án Trà Vinh tiến hành điều tra, tổng hợp báo cáo nhằm đánh giá tác động của Dự án Vi  tín dụng lên đời sống và kinh tế nông hộ. Những nội dung này nằm trong Kế hoạch “cập nhật, chuyển giao và đánh giá tác động của dự án Vi tín dụng lên đời sống và kinh tế của nông hộ” thuộc dự án Vi tín dụng giai đoạn 2 do Ban Quán lý dự án Vi tín dụng Trà Vinh xây dựng dưới sự tài trợ của Hội bảo trợ Truyền thông (VHI).
VHI (Hội bảo trợ Truyền thông)
VHI là một tổ chức không vụ lợi, không thuộc chính phủ, được thành lập năm 1987 theo quy chế được trừ thuế 501(c)3 của Mỹ.  VHI cộng tác với các cá nhân và đoàn thể ở Việt Nam cũng như ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, để giúp người nghèo ở Việt Nam cải thiện đời sống cho bền vững. VHI-Thụy Sĩ, chi nhánh của VHI ở châu Âu, đã được thành lập tháng 6.2009 để góp phần thực hiện các chương trình và mục đích của VHI.
VHI thực hiện các dự án vi tín dụng xoá đói giảm nghèo, khuyến khích tự lực cánh sinh, và thúc đẩy ý thức về việc bảo vệ môi sinh vì lợi ích chung của con người.

                                                                                                 Kim Anh – Ban Giới và Dân tộc