Rượu Quách TVU


IMG_0040
Loại 500ml (Giá:150.000 đồng)

Thành phần: Rượu, quách, đường phèn.

 

 

 

Liên hệ:

  • Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản – Trường Đại học Trà Vinh
  • Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3855246 (358) – 0987.857.758 (Cô Phụng)