Biểu mẫu

STT Tên biểu mẫu Tải về Ghi chú
1 Phiếu đề nghị chuyển đổi môn học (QT7.5.1/ĐT2-BM3) Tải về
2 Phiếu đề nghị chỉnh thời khóa biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM3) Tải về
3 Phiếu báo nghĩ giờ đột xuất (mẫu 4a) (QT7.5.1/ĐT7-BM4a) Tải về Trường hợp ốm đau, tai nạn và GV tham gia các HĐ theo KH đã được BGH phê duyệt
4 Phiếu báo nghĩ giờ đột xuất (mẫu 4b) (QT7.5.1/ĐT7-BM4b) Tải về Trường hợp GV tham gia các HĐ đột xuất mà KH chưa được BGH phê duyệt
 5  Phiếu báo dạy bù giờ (QT7.5.1/ĐT7-BM5)  Tải về
 6  Phiếu đề nghị xếp thời khóa biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM2)   Tải về
 7  Mẫu giấy xin điều xe đi công tác  Tải về