NÔNG NGHIỆP

Đại học Nông nghiệp:

Đặc tả Chương trình và Đặc tả môn học (Tiếng việt): Xem tại đây

Đặc tả Chương trình và Đặc tả môn học (Tiếng anh): Xem tại đây

Mã Học phần Tên môn Tờ bướm ĐCCT
340218 Thực tập định hướng Tải về Tải về
410291 Anh văn không chuyên 1 Tải về Tải về
410292 Anh văn không chuyên 2 Tải về Tải về
410293 Anh văn không chuyên 3 Tải về Tải về
410294 Anh văn không chuyên 4 Tải về Tải về
330152 Sinh học Đại cương Tải về Tải về
340110 Vi sinh vật đại cương Tải về Tải về
340068 Hệ thống nông nghiệp Tải về Tải về
340072 Trồng trọt Đại cương Tải về Tải về
450191 Kinh tế nông nghiệp Tải về Tải về
340184 Thuỷ nông Đại cương Tải về Tải về
330165 Cơ khí nông nghiệp Tải về Tải về
340046 Sinh lý thực vật Tải về Tải về
340093 Chọn giống cây trồng Tải về Tải về
340159 Thổ nhưỡng Tải về Tải về
340085 Phì nhiêu và phân bón Tải về Tải về
330089 Khuyến nông Tải về Tải về
330179 Thống kê ứng dụng Tải về Tải về
290000 Phương pháp NCKH Tải về Tải về
350190 Khởi nghiệp Tải về Tải về
340087 BĐKH và khả năng ứng phó Tải về Tải về
340208 Ứng dụng cảm biến trong Nông nghiệp Tải về Tải về
340174 Quản trị kinh doanh Nông nghiệp Tải về Tải về
340221 Co-op 1 (Thực tập thực tế 1) Tải về Tải về
340047 Sinh hoá Tải về Tải về
340180 Vi sinh trong nông nghiệp Tải về Tải về
420057 Marketing nông nghiệp Tải về Tải về
340075 Đánh giá nông thôn Tải về Tải về
340202 Xây dựng và quản lý dự án Tải về Tải về
340077 Phân tích chuỗi giá trị Tải về Tải về
340129 Côn trùng nông nghiệp Tải về Tải về
340183 Bệnh hại cây trồng Tải về Tải về
340057 Thuốc bảo vệ thực vật Tải về Tải về
340104 Cây lương thực Tải về Tải về
340194 Cây ăn trái Tải về Tải về
340088 Cây rau – màu Tải về Tải về
340121 Cây công nghiệp ngắn ngày Tải về Tải về
340122 Cây công nghiệp dài ngày Tải về Tải về
340170 Hoa cây kiểng Tải về Tải về
340171 Cây dược liệu Tải về Tải về
340134 Nấm ăn Tải về Tải về
340197 Nuôi cấy mô thực vật Tải về Tải về
340188 Bảo quản nông sản Tải về Tải về
340222 Co-op 2 (Thực tập thực tế 2) Tải về Tải về
340223 Co-op 3 (Thực tập tốt nghiệp) Tải về Tải về
340186 Anh văn chuyên ngành Tải về Tải về
450016 Pháp luật chuyên ngành Tải về Tải về
340172 Nông nghiệp sạch và bền vững Tải về Tải về
340173 Quản lý trở ngại trong đất Tải về Tải về
340052 Cỏ dại Tải về Tải về
340137 Xử lý ra hoa Tải về Tải về
340172 Nông nghiệp sạch và bền vững Tải về Tải về
000004 Khóa luận tốt nghiệp Tải về Tải về

 


Kỹ năng đạt được:
– Tổ chức và quản lý sản xuất trong cộng đồng nông thôn, hoạch định tổ chức phát triển nông thôn.
– Dự đoán tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nông nghiệp và nông thôn; thực hiện các chương trình, dự án phát triển có hiệu quả, đảm bảo tính bền vững.
– Nghiên cứu các giải pháp tác động vào cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng ở nông thôn.
– Kỹ năng quản lý, phát triển kinh doanh trang trại nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học.

Vị trí và cơ hội việc làm:
– Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, phát triển nông thôn.
– Tại các Sở, Ban ngành, tổ chức tư vấn, đoàn thể xã hội; tổ chức và quản lý các loại hình sản xuất trong cộng đồng; hoạch định, tổ chức, đánh giá các chương trình dự án phát triển nông thôn các cấp; chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nghiên cứu các giải pháp nâng cao đời sống và phát triển năng lực cộng đồng.
– Giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế – xã hội về nông nghiệp và nông thôn.

SV Nông nghiệp thực tập trên ruộng lúa