Nhân sự

NCS.Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giám đốc Trung tâm

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Nguyễn Kim Phụng

Phó Giám đốc Trung tâm

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Ts.Nguyễn Thụy Thúy Vy

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Võ Minh Hoàng

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Giang Kiến Quốc

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Nguyễn Thị Hiền

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Phạm Bảo Nguyên

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Nguyễn Đức Toàn

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning