Kế hoạch học tập

Tt Ngành Tải về Đơn vị quản lý
Khóa 2021
1 Công nghệ Sinh học Tải về Trung tâm Công nghệ Sinh học
2 Công nghệ Thực phẩm Tải về Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch
3 Nông nghiệp Tải về Bộ môn Nông nghiệp
4 Nuôi Trồng Thủy sản Tải về Bộ môn Thủy sản
5 Thú y Tải về Bộ môn Chăn nuôi Thú y
Khóa 2022
1 Công nghệ Sinh học Tải về Trung tâm Công nghệ Sinh học
2 Công nghệ Thực phẩm Tải về Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch
3 Nông nghiệp Tải về Bộ môn Nông nghiệp
4 Nuôi Trồng Thủy sản Tải về Bộ môn Thủy sản
5 Thú y Tải về Bộ môn Chăn nuôi Thú y
Khóa 2023
1 Công nghệ Sinh học Tải về Trung tâm Công nghệ Sinh học
2 Công nghệ Thực phẩm Tải về Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch
3 Nông nghiệp Tải về Bộ môn Nông nghiệp
4 Nuôi Trồng Thủy sản Tải về Bộ môn Thủy sản
5 Thú y Tải về Bộ môn Chăn nuôi Thú y