ĐIỂM RÈN LUYỆN

Title
Kết quả điểm rèn luyện của Học sinh, Sinh viên Hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021
 1 file(s)  153 downloads
Điểm rèn luyện 30/05/2022 Download
Thông báo dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 (Dự kiến)
 1 file(s)  105 downloads
Điểm rèn luyện 18/05/2022 Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ i năm học 2020-2021
 1 file(s)  113 downloads
Điểm rèn luyện 20/04/2021 Download
Thông báo về việc dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021
 1 file(s)  159 downloads
Điểm rèn luyện 06/04/2021 Download
Quyết định về việc công nhận kết quả xét điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học ky II, năm học 2019-2020
 1 file(s)  94 downloads
Điểm rèn luyện 30/11/2020 Download
Thông báo dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020
 1 file(s)  79 downloads
Điểm rèn luyện 18/11/2020 Download
Quyết định về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ i năm học 2019-2020
 1 file(s)  182 downloads
Điểm rèn luyện 23/07/2020 Download
Thông báo về việc xét đánh giá điểm rèn luyện của học sinh – Sinh viên học kỳ I, năm học 2019 – 2020
 1 file(s)  176 downloads
Điểm rèn luyện 05/02/2020 Download
Quyết định công nhận kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019
 1 file(s)  174 downloads
Điểm rèn luyện 03/09/2019 Download
Thông báo kết quả xét điểm rèn luyện dự kiến học kỳ II, năm học 2018-2019
 1 file(s)  158 downloads
Điểm rèn luyện 14/08/2019 Download
Thông báo học bổng dự kiến học kỳ 2, đợt 2 Năm học: 2017 – 2018
 1 file(s)  197 downloads
Điểm rèn luyện 17/12/2018 Download
Thông báo về việc dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  466 downloads
Điểm rèn luyện 31/08/2018 Download
Thông báo về việc xét đánh giá điểm rèn luyện của học sinh – Sinh viên học kỳ II, năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  215 downloads
Điểm rèn luyện 18/06/2018 Download
Bảng đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  466 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Danh sách các lớp được xét công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  127 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Quyết định v/v công nhận điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  64 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Thông báo dự kiến về kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  188 downloads
Điểm rèn luyện 27/02/2018 Download
Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Dự kiến)
 1 file(s)  221 downloads
Điểm rèn luyện 27/02/2018 Download
Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  230 downloads
Điểm rèn luyện 30/08/2017 Download
Quyết định v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  37 downloads
Điểm rèn luyện 30/08/2017 Download