Nhân sự

ThS.Nguyễn Ngọc Trai

Q.Giám đốc Trung tâm

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Ts. Nguyễn Phương Thúy

Phó GĐ Trung tâm

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

TS. Nguyễn Nhật Nam

Phó GĐ Trung tâm

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

TS. Nghị Khắc Nhu

Phó GĐ Trung tâm

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Lê Quốc Duy

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS.Lâm Mộng Thúy

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

Ks.Trương Thanh Tú

Nhân viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

 

.