BẬC ĐẠI HỌC

Title
Phương pháp nghiên cứu khoa học – DA20TYB
 1 file(s)  11 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Công nghệ sinh học – DA20TYB
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Vi sinh đại cương – DA20TYA
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản – DA20TS
 1 file(s)  15 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Động thực vật thủy sinh – DA20TS
 1 file(s)  15 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Biến đổi khí hậu và khả năng ứng phó – DA20TS
 1 file(s)  16 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Cây rau màu – DA20NN
 1 file(s)  8 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Vi sinh thực phẩm – DA20CNTP
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Hóa keo thực phẩm – DA20CNTP
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Cân bằng vật chất năng lượng – DA20CNTP
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Tổ chức và phôi thai học – DA19TY
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Bệnh cá – DA19TS
 1 file(s)  7 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Vi sinh đại cương – DA19CNSH
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Tin sinh học – DA19CNSH
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Di truyền học – DA19CNSH
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Công nghệ tế bào gốc – DA19CNSH
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Công nghệ DNA tái tổ hợp – DA19CNSH
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản – DA18TS
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Kỹ thuật sản xuất giống tôm – DA18TS
 1 file(s)  4 downloads
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download
Động thực vật thủy sinh – DA18TS
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/06/2022 Download