BẬC ĐẠI HỌC

Title
Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản – DA22TSB
 1 file(s)  4 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Hình thái, phân loại động vật thủy sản – DA22TSA
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản – DA22TSA
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Hình thái, phân loại động vật thủy sản – DA22TYB
 1 file(s)  8 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Sinh lý động vật – DA22TYB
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Sinh lý động vật – DA22TYA
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Chăn nuôi động vật thí nghiệm – DA21TYA
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Xử lý nước cấp, nước thải trong CNTP – DA20CNTP
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Vẽ kỹ thuật – DA23CNTP
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Hóa học thực phẩm – DA22CNTP
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Xây dựng và quản lý dự án – DA20KTCT
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Xây dựng và quản lý dự án – DA22CNSH
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Thống kê sinh học – DA20KTCT
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Thống kê sinh học – DA21KTMT
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Thống kê sinh học – DA22CNSH
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Xử lý nước cấp, nước thải trong CNTP – DA22CNTP
 1 file(s)  7 downloads
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Thực tập định hướng – DA22NN
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Chọn giống cây trồng – DA22NN
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Pháp luật chuyên ngành – DA21NN
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download
Sinh lý người và động vật – DA21CNSH
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 02/04/2024 Download