BẬC ĐẠI HỌC

Title
Vi sinh thủy sản – DA21TSB
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Vi sinh thủy sản – DA21TSA
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Thống kê ứng dụng – DA19TY Co-op
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Thống kê ứng dụng – DA17TYA
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Thống kê ứng dụng – DA16TYB
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Thống kê ứng dụng – DA19TY
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Bệnh cá – DA18TS
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Bệnh cá – DA20TS
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Sinh lý động vật thủy sản – DA20TS
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Thống kê ứng dụng – DA18TYB
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Vi sinh vật đại cương – DA22NN
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Trồng trọt đại cương – DA22NN
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Cây rau màu – DA21NN
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Thống kê sinh học – DA20CNSH
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Máy chế biến – DA20CNTP
 1 file(s)  3 downloads
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Bệnh hai cây trồng – DA20NN
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Vi sinh công nghiệp – DA20CNSH
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Công nghệ protein-enzyme – DA20CNSH
 1 file(s)  1 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Xây dựng và quản lý dự án – DA19NN
 1 file(s)  0 download
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download
Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu – DA19CNTP
 1 file(s)  2 downloads
Điểm thi ĐH 20/03/2023 Download