TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

1. Nông nghiệp (7620101)

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học)

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Tổ hợp môn: D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Tổ hợp môn: D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Cơ hội việc làm

2. Nuôi trồng thủy sản (7620301)

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học)

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Tổ hợp môn: D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Tổ hợp môn: D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Cơ hội việc làm

3. Công nghệ Thực phẩm (7540101)

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Tổ hợp môn: D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Tổ hợp môn: D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Cơ hội việc làm

4. Thú y (7640101)

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học)

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Tổ hợp môn: D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Tổ hợp môn: D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Cơ hội việc làm

5. Công nghệ sinh học (7420201)

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Tổ hợp môn: D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Tổ hợp môn: D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).

Cơ hội việc làm

6. Bảo vệ Thực vật (7620112)

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học)

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Tổ hợp môn: B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).

Tổ hợp môn: D09 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)