Nhân sự

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

Họ và tên Đơn vị Trình độ Chức vụ Đảng viên Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Thơ Văn phòng Khoa Cao học Quản lý Kinh tế Bí thư Đảng viên 0976916276
2 Nguyễn Thị Hiền TT CNSTH  Thạc sĩ CNTP  Phó bí thư    0976864979
3 Phạm Trung Hải DA13TY ĐH Thú y Phó bí thư Đảng viên   0909153209
4 Phạm Thị Bình Nguyên BM Thủy Sản Thạc sĩ STH Ủy viên TV Đảng viên  0978755895
5 Nguyễn Tấn Tài DA15TY ĐH Thú y Ủy viên TV 0981911293
6 Trương Thị Thúy Hằng DA14KCT ĐH KHCT Ủy viên Đảng viên 0983542783
7 Huỳnh Yến Nhi DA14TYB  ĐH Thú y Ủy viên   0989917394
8 Cao Minh Khánh DA14CNTPB ĐH CNTP Ủy viên 01206408748
9 Bùi Văn Khang DA16TYA ĐH Thú y Ủy viên 0964052827
10 Nguyễn Nhạc Phương DA14CNTPB ĐH CNTP Ủy viên 0964705250
11 Nguyễn Thị Tố Quyên DA15TS ĐH Thủy sản Ủy viên 01647225265
12 Nguyễn Thị Anh Thư BM CNTY Thạc sĩ CNTY Ủy viên 0985019877
13 Lâm Thái Tùng DA14KCT ĐH KHCT Ủy viên Đảng viên 0939612542
14 Nguyễn Thị Hồng Thảo DA15CNTP ĐH CNTP Ủy viên   01653119212
15 Thạch Thị Minh Thư DA15TYB ĐH CNTY Ủy viên 0907198664