Nhân sự

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

Họ và tên Đơn vị Trình độ Chức vụ Đảng viên Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Thơ Văn phòng Khoa Cao học Quản lý Kinh tế Bí thư Đảng viên 0976916276
2 Nguyễn Thị Hiền TT CNSTH  Thạc sĩ CNTP  Phó bí thư    0976864979
3 Phạm Trung Hải DA13TY ĐH Thú y Phó bí thư    0909153209
4 Trương Hồng Phấn  DA12TY ĐH Thú y Ủy viên   01656306431
5 Nguyễn Hoàng Xuân Thảo BM TT & PTNT Thạc sĩ CNSH UVTV    0981741763
6 Trịnh Minh Khoa DA13KCT  ĐH KHCT  Ủy viên  Đảng viên 0985226456
7 Huỳnh Yến Nhi DA14TYB  ĐH Thú y Ủy viên   0989917394
8 Trương Thị Thúy Hằng DA14KCT ĐH KHCT Ủy viên   0983542783
9 Nguyễn Đỗ Công Tài DA13CNTP ĐH CNTP Ủy viên    01677788188
10 Phạm Thị Bình Nguyên BM Thủy sản Thạc sĩ STH Ủy viên Đảng viên 0978755895
11 Thái Trung Tính DA13TS ĐH Thủy sản Ủy viên   01676166766
12 Tạ Quí Phiều BM TT & PTNT Kỹ sư NN Ủy viên Đảng viên 01683150380
13 Hồ Thị Luận DA13NN ĐH Nông nghiệp Ủy viên   0968818457
14 Nguyễn Thị Hồng Thảo DA15CNTP ĐH CNTP Ủy viên   01653119212
15 Võ Thị Yến Nhi DA13TS ĐH Thủy sản Ủy viên   0985287080