Đội ngũ cán bộ

Khoa hiện có 67 giảng viên và nhân viên, trong đó có 6 Tiến sĩ, 14 Nghiên cứu sinh, 28 Thạc sĩ, 8 Cao học, 10 Đại học, 1 Cao đẳng. Trong những năm qua Khoa đã từng bước nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tiếng anh, năng lực quản lý, giảng dạy cho giảng viên và nhân viên để đáp ứng với tình hình hội nhập hiện nay.

TAPTHEGV (1)

 

Họ và tên Chức vụ Học vị Email Điện thoại
BAN LÃNH ĐẠO KHOA
Lâm Thái Hùng Trưởng Khoa Tiến sĩ lthung@tvu.edu.vn  0294 3855246 (291)
Huỳnh Kim Hường Phó Trưởng Khoa Tiến sĩ hkhuong77@tvu.edu.vn  0294 3855246 (178)
Phạm Thị Phương Thúy Phó Trưởng Khoa Tiến sĩ thuypt12000@tvu.edu.vn  0294 3855246 (290)
VĂN PHÒNG KHOA
Phạm Thị Thủy Chánh VPK Kỹ sư ptthuy@tvu.edu.vn       0294 3855246 (130)
Trần Thị Hồng Tơ Giảng viên Nghiên cứu sinh  tthongto@tvu.edu.vn
Trần Thị Ngọc Bích Giảng viên Nghiên cứu sinh ngocbich@tvu.edu.vn
Nguyễn Văn Thơ Tài chính Khoa Thạc sĩ nguyenvantho@tvu.edu.vn
Thái Thị Thanh Trọn Văn thư Cao học thanhtron@tvu.edu.vn
Viên Quốc Bình Viên chức Cử nhân vienbinhtv2004@tvu.edu.vn
Lê Hồng Nhựt Giáo vụ Khoa Cử nhân CĐ lehongnhut@tvu.edu.vn
Ngô Văn Nin NVKT Thạc sĩ nvnin@tvu.edu.vn
Trần Tuấn Nhã  HĐK  TCTH  tuannha@tvu.edu.vn
BỘ MÔN TRỒNG TRỌT & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 0294 3855246 (132)
Phan Chí Hiếu Phó Trưởng BM Thạc sĩ pchieu@tvu.edu.vn
 Đặng Hòa Thái  Giảng viên  Thạc sĩ  dhthai@tvu.edu.vn
 Lê Thị Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ  lthinghia@tvu.edu.vn
 Lê Trúc Linh Giảng viên Nghiên cứu sinh  letruclinh@tvu.edu.vn
 Nguyễn Hồng Ửng  Giảng viên  Nghiên cứu sinh  nghongung@tvu.edu.vn
 Lưu Thị Thúy Hải Giảng viên Nghiên cứu sinh  lthai@tvu.edu.vn
 Trịnh Ngọc Ái Giảng viên  Tiến sĩ  ngocai@tvu.edu.vn
 Đoàn Văn Hậu Giảng viên Nghiên cứu sinh  dvhau@tvu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Trai  Giảng viên Nghiên cứu sinh  ngoctrai@tvu.edu.vn
 Nguyễn Hoàng Xuân Thảo Giảng viên Thạc sĩ  nguyenhoangxuanthao@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Đan Thi Giảng viên  Cao học  ntdanthi@tvu.edu.vn
 Sơn Thị Thanh Nga  Giảng viên Cao học sonthanhnga@tvu.edu.vn
 Võ Văn An  NVKT Cao học  vovanan@tvu.edu.vn
Trương Thanh Tú NVKT Cử nhân truongthanhtu@tvu.edu.vn
Tạ Quí Phiều NVKT Cao học taquiphieu@tvu.edu.vn
BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y
Hồ Quốc Đạt  Phó trưởng BM  Thạc sĩ  hqdatty@tvu.edu.vn 0294 3855246 (164)
Nguyễn Thị Đấu Giảng viên Tiến sĩ dau@tvu.edu.vn
Nguyễn Thùy Linh Giảng viên Nghiên cứu sinh thuylinh80@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Quyên Giảng viên Thạc sĩ quyen@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Mộng Nhi Giảng viên Thạc sĩ ntmnhi@tvu.edu.vn
Danh Út Giảng viên Cao học danhut186@tvu.edu.vn
Trần Trọng Hiếu Giảng viên Thạc sĩ trantronghieu@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Minh  Trang Giảng viên Thạc sĩ  ntminhtrangty@tvu.edu.vn
Nguyễn Văn Vui Giảng viên Nghiên cứu sinh nvvuity@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên Thạc sĩ ntathu27@tvu.edu.vn
Kim Nàng Giáo viên Cao học kimnang@tvu.edu.vn
Nhan Hoài Phong CNKT 3/7 Kỹ sư phongnhan@tvu.edu.vn
BỘ MÔN THỦY SẢN
  0294 3855246 (133)
 Phan Thị Thanh Trúc  Trưởng BM  Thạc sĩ  thanhtruc@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhi Phó trưởng BM Thạc sĩ nguyenthihongnhi@tvu.edu.vn
Diệp Thành Toàn Phó trưởng BM Cao học dttoan@tvu.edu.vn
Trần Thị Phương Lan Giảng viên Nghiên cứu sinh ttplan@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Thắm Giảng viên Thạc sĩ nguyentham@tvu.edu.vn
Châu Hồng Thúy Giảng viên Thạc sĩ chthuy@tvu.edu.vn
Dương Hoàng Oanh Giảng viên Thạc sĩ dhoanh@tvu.edu.vn
Võ Thị Tuyết Minh Giảng viên Nghiên cứu sinh tuyetminhcntc@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Trúc Linh Giảng viên Nghiên cứu sinh truclinh@tvu.edu.vn
Lai Phước Sơn Giảng viên Thạc sĩ phuocsontvu@tvu.edu.vn
Phạm Thị Bình Nguyên Giảng viên Thạc sĩ phamnguyen@tvu.edu.vn
Phạm Văn Đầy Giáo viên Cao học phvday@tvu.edu.vn
Hồ Khánh Nam Giáo viên Kỹ sư khanhnam@tvu.edu.vn
Mai Văn Hoàng Giáo viên Kỹ sư
Đỗ Văn Trường NVKT Kỹ sư dvtruong@tvu.edu.vn
     TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
 Nguyễn Thị Hồng Thắm  Giám đốc  Nghiên cứu sinh  hongthamtvu.edu.vn  0294 3855246 (300)
 Nguyễn Kim Phụng Phó giám đốc Thạc sĩ nphung@tvu.edu.vn  0294 3855246 (131)
 Lê Quốc Duy Giảng viên Nghiên cứu sinh lequocduy@tvu.edu.vn   0294 3855246 (131)
 Dương Ngọc Bích  Giảng viên Nghiên cứu sinh  ngocbich1184@tvu.edu.vn
 Trần Thị Cẩm Tú  Giảng viên Thạc sĩ  camtu84@tvu.edu.vn
 Phạm Bảo Nguyên Giảng viên Thạc sĩ pbnguyen@tvu.edu.vn
 Nguyễn Thị Hiền  Giảng viên Thạc sĩ  hiennguyen@tvu.edu.vn
 Võ Minh Hòang  Giảng viên Thạc sĩ  vmhoang@tvu.edu.vn
Lâm Mộng Thúy Giảng viên Thạc sĩ lmthuy@tvu.edu.vn
Trần Thị Kim Ngân Giảng viên Thạc sĩ ttkngan@tvu.edu.vn
Giang Kiến Quốc Giảng viên Cao học gkquoc@tvu.edu.vn
Nguyễn Đức Toàn Thạc sĩ ndtoan@tvu.edu.vn
     BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Phạm Kim Long Trưởng BM Tiến sĩ kimlong_phm@tvu.edu.vn
Vương Tuấn Phong  Giảng viên Thạc sĩ vtphong@tvu.edu.vn