ĐIỂM RÈN LUYỆN

Title Download
Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      112 downloads
Download
Quyết định v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      9 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (dự kiến)
  1 files      266 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
  1 files      40 downloads
Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      164 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      238 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      226 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      41 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      275 downloads
Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      42 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      147 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      25 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016
  1 files      274 downloads
Download
QĐ v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2015 – 2016
  1 files      52 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ 1 2015 – 2016
  1 files      114 downloads
Download
Thông báo dự kiến điểm rèn luyện học kỳ I 2015 – 2016
  1 files      63 downloads
Download