ĐIỂM RÈN LUYỆN

Title
Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2022-2023
 1 file(s)  78 downloads
Điểm rèn luyện 05/10/2023 Download
Kết quả điểm rèn luyện của Học sinh, Sinh viên Hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021
 1 file(s)  208 downloads
Điểm rèn luyện 30/05/2022 Download
Thông báo dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 (Dự kiến)
 1 file(s)  111 downloads
Điểm rèn luyện 18/05/2022 Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ i năm học 2020-2021
 1 file(s)  134 downloads
Điểm rèn luyện 20/04/2021 Download
Thông báo về việc dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021
 1 file(s)  169 downloads
Điểm rèn luyện 06/04/2021 Download
Quyết định về việc công nhận kết quả xét điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học ky II, năm học 2019-2020
 1 file(s)  112 downloads
Điểm rèn luyện 30/11/2020 Download
Thông báo dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020
 1 file(s)  95 downloads
Điểm rèn luyện 18/11/2020 Download
Quyết định về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ i năm học 2019-2020
 1 file(s)  198 downloads
Điểm rèn luyện 23/07/2020 Download
Thông báo về việc xét đánh giá điểm rèn luyện của học sinh – Sinh viên học kỳ I, năm học 2019 – 2020
 1 file(s)  180 downloads
Điểm rèn luyện 05/02/2020 Download
Quyết định công nhận kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019
 1 file(s)  192 downloads
Điểm rèn luyện 03/09/2019 Download
Thông báo kết quả xét điểm rèn luyện dự kiến học kỳ II, năm học 2018-2019
 1 file(s)  161 downloads
Điểm rèn luyện 14/08/2019 Download
Thông báo học bổng dự kiến học kỳ 2, đợt 2 Năm học: 2017 – 2018
 1 file(s)  203 downloads
Điểm rèn luyện 17/12/2018 Download
Thông báo về việc dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  470 downloads
Điểm rèn luyện 31/08/2018 Download
Thông báo về việc xét đánh giá điểm rèn luyện của học sinh – Sinh viên học kỳ II, năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  218 downloads
Điểm rèn luyện 18/06/2018 Download
Bảng đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  499 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Danh sách các lớp được xét công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  161 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Quyết định v/v công nhận điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  66 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Thông báo dự kiến về kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  192 downloads
Điểm rèn luyện 27/02/2018 Download
Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Dự kiến)
 1 file(s)  253 downloads
Điểm rèn luyện 27/02/2018 Download
Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  249 downloads
Điểm rèn luyện 30/08/2017 Download