ĐIỂM RÈN LUYỆN

Title
Bảng đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  19 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Danh sách các lớp được xét công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  5 downloads
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Quyết định v/v công nhận điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  0 download
Điểm rèn luyện 16/03/2018 Download
Thông báo dự kiến về kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018
 1 file(s)  148 downloads
Điểm rèn luyện 27/02/2018 Download
Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Dự kiến)
 1 file(s)  153 downloads
Điểm rèn luyện 27/02/2018 Download
Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  190 downloads
Điểm rèn luyện 30/08/2017 Download
Quyết định v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  18 downloads
Điểm rèn luyện 30/08/2017 Download
Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (dự kiến)
 1 file(s)  278 downloads
Điểm rèn luyện 18/08/2017 Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  44 downloads
Điểm rèn luyện 18/08/2017 Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  168 downloads
Điểm rèn luyện 04/05/2017 Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  247 downloads
Điểm rèn luyện 04/05/2017 Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  228 downloads
Điểm rèn luyện 14/04/2017 Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
 1 file(s)  42 downloads
Điểm rèn luyện 14/04/2017 Download
Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  275 downloads
Điểm rèn luyện 27/09/2016 Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  42 downloads
Điểm rèn luyện 27/09/2016 Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ II năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  147 downloads
Điểm rèn luyện 12/09/2016 Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  26 downloads
Điểm rèn luyện 12/09/2016 Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  275 downloads
Điểm rèn luyện 09/05/2016 Download
QĐ v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2015 – 2016
 1 file(s)  52 downloads
Điểm rèn luyện 09/05/2016 Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ 1 2015 – 2016
 1 file(s)  114 downloads
Điểm rèn luyện 14/04/2016 Download