ĐIỂM RÈN LUYỆN

Title Download
Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      76 downloads
Download
Quyết định v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      5 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (dự kiến)
  1 files      238 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
  1 files      34 downloads
Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      159 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      233 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      221 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      37 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      269 downloads
Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      39 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      145 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      23 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016
  1 files      272 downloads
Download
QĐ v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2015 – 2016
  1 files      50 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ 1 2015 – 2016
  1 files      112 downloads
Download
Thông báo dự kiến điểm rèn luyện học kỳ I 2015 – 2016
  1 files      61 downloads
Download