Lịch thi điều chỉnh

Title
Lịch đánh giá kết thúc học phần (11/4/2024)
 1 file(s)  7 downloads
Lịch thi lần 1 05/04/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (29-30/3/2024)
 1 file(s)  9 downloads
Lịch thi lần 1 21/03/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (21/3/2024)
 1 file(s)  15 downloads
Lịch thi lần 1 14/03/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (02/3-15/3/2024)
 1 file(s)  4 downloads
Lịch thi lần 1 05/03/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (1/3/2024)
 1 file(s)  11 downloads
Lịch thi lần 1 20/02/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (22/2-23/2/2024)
 1 file(s)  4 downloads
Lịch thi lần 1 19/02/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (29/1-31/1/2024)
 1 file(s)  23 downloads
Lịch thi lần 1 22/01/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (22/1-26/1/2024)
 1 file(s)  18 downloads
Lịch thi lần 1 18/01/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (16/1-19/1/2024)
 1 file(s)  49 downloads
Lịch thi lần 1 08/01/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (03/01/2024-12/01/2024)
 1 file(s)  32 downloads
Lịch thi lần 1 27/12/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (8/12-11/12/2023)
 1 file(s)  27 downloads
Lịch thi lần 1 12/12/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (8/12-11/12/2023)
 1 file(s)  11 downloads
Lịch thi lần 1 12/12/2023 Download
Lịch thi lớp cao học thú y – 02/12/2023
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi lần 1 24/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần – 30/11/2023-08/12/2023
 1 file(s)  25 downloads
Lịch thi lần 1 24/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (21/11-24/11/2023)
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi lần 1 15/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (15/11-18/11/2023)
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi lần 1 08/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần – 27/10/2023
 1 file(s)  4 downloads
Lịch thi lần 1 23/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần – CHTY.TV2304
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi lần 1 23/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (20/10/2023)
 1 file(s)  2 downloads
Lịch thi lần 1 17/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (13/10/2023)
 1 file(s)  3 downloads
Lịch thi lần 1 10/10/2023 Download