Lịch thi điều chỉnh

Title
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 2 (21/7-22/7/2022)
 1 file(s)  14 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 15/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1,2 (Điều chỉnh) 21/7-22/7/2022
 1 file(s)  8 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 15/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) ngày 09/6/2022
 1 file(s)  47 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 02/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) ngày 25/5/2022
 1 file(s)  19 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 19/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 19/4/2022
 1 file(s)  19 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 14/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (điều chỉnh) 13/4/2022
 1 file(s)  30 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 08/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh)
 1 file(s)  11 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 05/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 01/4/2022
 1 file(s)  10 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 28/03/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 28/3-1/4/2022
 1 file(s)  36 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 22/03/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 12/3/2022
 1 file(s)  18 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 07/03/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 05-15/3/2022)
 1 file(s)  25 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 28/02/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 4/3/2022
 1 file(s)  22 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 24/02/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 21/2-25/2/2022
 1 file(s)  35 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 14/02/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 15/2-18/2/2022
 1 file(s)  29 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 11/02/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần điều chỉnh (lần 1)04/01-08/01/2022
 1 file(s)  20 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 29/12/2021 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần 20/12-24/12/2021
 1 file(s)  11 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 21/12/2021 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần điều chỉnh (lần 1) (04/12-06/12/2021)
 1 file(s)  20 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 03/12/2021 Download