Lịch thi điều chỉnh

Title
Lịch đánh giá kết thúc học phần (Điều chỉnh) 26/1/2024
 1 file(s)  2 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 22/01/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (điều chỉnh) 8/8/2023
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 01/08/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh)
 1 file(s)  8 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 21/06/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 1/6/2023
 1 file(s)  14 downloads
Lịch thi điểu chỉnh, Lịch thi lần 1 26/05/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 24/5/2023
 1 file(s)  13 downloads
Lịch thi điểu chỉnh, Lịch thi lần 1 22/05/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 12/5/2023
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi điểu chỉnh, Lịch thi lần 1 12/05/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 12/5/2023
 1 file(s)  4 downloads
Lịch thi điểu chỉnh, Lịch thi lần 1 08/05/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 4/5-5/5/2023
 1 file(s)  3 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 28/04/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 27/4/2023
 1 file(s)  3 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 24/04/2023 Download
Lịch kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 17/3/2023
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 08/03/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 20-24/2/2023
 1 file(s)  8 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 14/02/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (điều chỉnh) 4/1/2023-9/1/2023)
 1 file(s)  9 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 28/12/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 28/10/2022
 1 file(s)  7 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 26/10/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 15/9-16/9/2022)
 1 file(s)  28 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 09/09/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 12/8/2022
 1 file(s)  17 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 15/08/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 10/8-12/8/2022
 1 file(s)  16 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 11/08/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 01/8/2022
 1 file(s)  9 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 29/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 28/7/2022
 1 file(s)  14 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 25/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 27/7/2022
 1 file(s)  13 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 21/07/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 1 (Điều chỉnh) 20/7/2022
 1 file(s)  8 downloads
Lịch thi điểu chỉnh 18/07/2022 Download