Giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng chất lượng cao.

SXDV_TOM THE