NÔNG NGHIỆP

Kỹ năng đạt được:
– Tổ chức và quản lý sản xuất trong cộng đồng nông thôn, hoạch định tổ chức phát triển nông thôn.
– Dự đoán tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nông nghiệp và nông thôn; thực hiện các chương trình, dự án phát triển có hiệu quả, đảm bảo tính bền vững.
– Nghiên cứu các giải pháp tác động vào cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng ở nông thôn.
– Kỹ năng quản lý, phát triển kinh doanh trang trại nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học.

Vị trí và cơ hội việc làm:
– Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, phát triển nông thôn.
– Tại các Sở, Ban ngành, tổ chức tư vấn, đoàn thể xã hội; tổ chức và quản lý các loại hình sản xuất trong cộng đồng; hoạch định, tổ chức, đánh giá các chương trình dự án phát triển nông thôn các cấp; chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nghiên cứu các giải pháp nâng cao đời sống và phát triển năng lực cộng đồng.
– Giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế – xã hội về nông nghiệp và nông thôn.

SV Nông nghiệp thực tập trên ruộng lúa